Winkel en webshop
Levertijd 1-2 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1.        In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier : onder Leverancier wordt verstaan Sesoen V.O.F gevestigd te Albertsbaan 16
9301AZ Roden, Nederland; KvK-nummer: 68666101 te Groningen, BTW nummer: NL857541791B01

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Recht van Ontbinding;

Consument: de wederpartij van Leverancier, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Leverancier, als mede waarvoor Leverancier in voorkomend geval ook diensten verricht;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Leverancier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Recht van Ontbinding: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Product: alle door Leverancier op grond van Overeenkomst aangeboden Product en alle bijbehorende diensten;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Website: de Internetsite van de Leverancier: www.sesoen.nl en/of www.sesoen.com

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Consument, daaronder begrepen iedere Overeenkomst, aanbieding, offerte, tussen Leverancier en Consument waarop Leverancier deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.        De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.        Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.        Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5.        Leverancier is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen.

2.6.        Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de           
              Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
              Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand welke elektronisch wordt gesloten, worden
              aangegeven waar kennis kan worden genomen van de Algemene Voorwaarden en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op                andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de         
              Leverancier.

2.7.        De toepasselijkheid van bedingen, bepalingen of Voorwaarden van Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Het aanbod

3.1.        Ieder door Leverancier gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2.        De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

3.3.       Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Consument verstrekte informatie, waarbij Leverancier mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4.        Het aanbod bevat een met zorg opgestelde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Leverancier staat echter niet in voor afwijkingen in specificaties, afbeeldingen, kleur, getallen en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

3.5.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het Recht van Ontbinding;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Leverancier de prijs garandeert;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 4: De overeenkomst

4.1.        De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en na orderbevestiging en gegeven akkoord van levering door Leverancier.

4.2.        De Leverancier kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aanzijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de   overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.3.        Consument erkent dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kunnen laten komen. De elektronische bestanden die door deze communicatie tot stand komen gelden als bewijs en zijn rechtgeldig.

4.4.        Consument kan een elektronisch account aanmaken voor het plaatsen van bestellingen via de Webshop. Consument is verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot zijn account en voor het geheimhouden van de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Bij verlies of diefstal of onbevoegd gebruik van inloggegevens of het account dient Consument dit zo spoedig mogelijk aan Leverancier door te geven. Minderjarige personen mogen enkel met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(ouders of voogd) een account aanmaken en bestellingen plaatsen.

4.5.       Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.

 

Artikel 5: Levering en kosten

5.1.        Levering geschiedt door bezorging af magazijn van (toe)Leverancier op het door Consument opgegeven adres van aflevering.

5.2.        De gegeven informatie omtrent levertijden gelden als indicatie en nooit als een uiterste termijn. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levering meer dan dertig (30) dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum duurt, dan mag de Overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 17.

5.3.        Indien Consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies van Leverancier niet opvolgt die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Consument. Alle hieruit voortvloeiende kosten, waaronder transport, schade en opslagkosten, zijn voor rekening van Consument.

5.4.        De kosten van bezorging zijn niet bij de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk gefactureerd , tenzij Consument en Leverancier anders zijn overeengekomen.

5.5.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Leverancier tot het tijdstip waarop deze aan Consument of aan diens vertegenwoordiger, juridisch en/of feitelijk worden geleverd.

5.6.        Leverancier is gerechtigd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tot verhoging van de prijs over te gaan. Besluit Leverancier tot bedoelde prijsverhoging, dan is Consument in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging uit de wet voortvloeit.

 

Artikel 6: Recht van Ontbinding

Bij levering van producten:

6.1.        Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2.        Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Recht van Ontbinding gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren, conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3.        Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.4.        Om gebruik te maken van zijn Recht van Ontbinding, zal de Consument zich richten naar de door de Leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7: Kosten Recht van Ontbinding

7.1.        Indien de Consument gebruik maakt van zijn Recht van Ontbinding, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

7.2.        Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8: Uitsluiting Recht van Ontbinding

8.1.        Uitsluiting van het Recht van Ontbinding geldt voor producten;

a. die door de Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn welke op maat, dan wel naar de specificaties van Consument, zijn gemaakt, samengesteld en/of besteld;

8.2.        Uitsluiting van het Recht van Ontbinding is slechts mogelijk voor diensten;

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 9: Betaling

9.1.       Indien niet anders is overeengekomen dient betaling contant te geschieden bij bestelling (elektronisch betalen) of levering dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2.        Indien Consument in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Consument van rechtswege in verzuim. Consument is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

9.3.        In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag, bewind of curatele van de Consument zijn de vorderingen van Leverancier op de Consument onmiddellijk opeisbaar.

9.4.        Leverancier heeft het recht de door Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.5.        Leverancier is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan Consument stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Leverancier is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

9.6.        De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Leverancier te melden.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1.      Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Consument alle verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Leverancier.

10.2.      Consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, verkopen, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Consument verplicht Leverancier binnen 48 uur daarvan op de hoogte te stellen gerekend vanaf het eerste moment dat Consument hier zelf van op de hoogte wordt gesteld. Tevens dient Consument de beslagleggende functionaris op de hoogte te stellen van het eigendomsrecht van Sesoen V.O.F

10.4.     Voor het geval dat Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken mee  terug te nemen.

 

Artikel 11: Incassokosten

11.1.      Alle in redelijkheid door Leverancier in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de Consument van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de Consument.

11.2.      Consument is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Vervaltermijn

12.1.      Onverminderd het bepaalde in artikel 17.2 is de Consument gehouden, indien hij of zij van oordeel is of blijft dat Leverancier de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Leverancier kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 14 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 14 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

13.1.      Indien Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Leverancier voldoet, indien Consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien Consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien beslag op zaken van Consument wordt gelegd, dan wel indien Consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Leverancier het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens Consument op te schorten dan wel de overeenkomst met Consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Leverancier, waaronder die tot schadevergoeding.

 

 Artikel 14: Garantie

14.1.      De garantie met betrekking tot de door Leverancier geleverde Producten strekt zich enkel uit voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant of Toeleverancier toegekende garantie.

14.2.      Indien garantie van toepassing is herstelt Leverancier kosteloos de gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden. Leverancier stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. Als Leverancier besluit tot vervanging en Consument een geheel nieuw, of een vervangend gelijkwaardig artikel, aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.

14.3.      Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen:

 • als er veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden;
 • bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
 • bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 • bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
 • als Consument de Leverancier niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
 • als Consument in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet;
 • de originele factuur niet kan worden overgelegd;
 • als product is doorverkocht, overgedragen of ter hand is gesteld aan derden waarmee Leverancier geen Overeenkomst is aangegaan.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1.      Indien het door Leverancier geleverde Product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

15.2.      Wanneer de producent van een gebrekkige Product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

15.3.      Onverminderd het bovenstaande is Leverancier niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van Consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door Consument.

15.4.      De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade van de Consument, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door Leverancier aan de Consument in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Leverancier aan de Consument verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in voorkomend geval door aansprakelijkheidsverzekering is gedekt.

15.5.      De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn ondergeschikten.

15.6.      Leverancier is overigens steeds bevoegd de schade van Consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Consument alle medewerking zal verlenen. Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

 

Artikel 16: Vrijwaringen

16.1.      De Consument vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2       Consument vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Leverancier uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Leverancier daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de Consument aansprakelijk is.

 

Artikel 17: Overmacht

17.1.      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2.      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken (zoals brand, blikseminslag, terrorisme, stroomuitval en natuurrampen etcetera), voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of bedrijfstagnatie in het bedrijf van Leverancier of bij derden waarvan Leverancier voor levering afhankelijk is worden daaronder begrepen.

17.3.      In geval van overmacht kan Consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

17.4.      Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft Consument het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Leverancier te worden betaald met inachtneming van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 Artikel 18: Klachtenregeling

18.1.      Een klacht kan worden ingediend door een email te sturen naar info@sesoen.nl onder vermelding van Klacht.

18.2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maand, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Leverancier. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Consument geen rechten ontlenen.

18.3.      Bij de Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18.4.      Consument verleent de noodzakelijke medewerking om Leverancier de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar omstandigheden van gebruik. Als Consument onderzoek weigert en/of niet voldoende medewerking verleend stopt de klachtenbehandeling en vervallen de aanspraken ter zake.

18.5.      Indien een klacht gegrond is, is Leverancier bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

 

Artikel 19: Privacy

19.1.      Wij respecteren de privacy van Consumenten die onze website bezoeken en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen. Klantengegevens worden nooit afgegeven of verkocht aan derden.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

20.1       De rechtbank in Assen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen  kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.  Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21: Vindplaats

21.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Leverancier.

21.2.      Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp